Kategorie
Granty

Generacja 6.0

Celem konkursu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i technologicznemu poprzez realizację inicjatyw w obszarze społecznym i technologicznym skierowanych do osób w wieku 60+. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty realizowane na terenie gmin do 25.000 mieszkańców.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA

Finansowanie: ZALICZKA

Budżet programu: 450.000 zł (2022).

Wysokość wsparcia: 100%, do 15.000 zł (2022).

Wkład własny: 0%.

Czas trwania projektu: 4-6 miesięcy (min. 120 dni), 2.01-30.06.2024.

Partner zagraniczny: NIE

Składanie wniosków przez internet: TAK

Kto może złożyć wniosek ?

 1. Fundacje.
 2. Stowarzyszenia.
 3. Biblioteki publiczne.
 4. Domy kultury.
 5. Gminy (jednostki samorządu terytorialnego).
 6. Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez ARiMR.
  Na co można uzyskać wsparcie ?
  Projekty spełniające następujące kryteria:
 7. Są przeznaczone dla osób w wieku 60+ i realizowane na terenie gmin do 25.000 mieszkańców.
 8. Przewidują działania o charakterze społecznym i technologicznym, lub rehabilitacyjnym, w formie kursów, warsztatów lub zajęć, typu: szkolenia nt. finansów, kursy językowe, rozwój kompetencji cyfrowych, grupowa rehabilitacja lub fizjoterapia, itp.;
 9. Dodatkowo obejmują wydarzenia kulturalne wyjazdowe (np. teatr, kino, filharmonia, opera, muzea, spotkania z poezją, itp.) lub wydarzenia kulturalne realizowane przez samych uczestników projektu (np. wystawienie sztuki).
  Projekt powinien być realizowany cyklicznie (nie chodzi o jednorazowe działanie).
  Opis:
  Organizatorem programu jest Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego.
  Cele:
 10. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i technologicznemu poprzez realizację inicjatyw w obszarze społecznym i technologicznym, mających na celu poszerzanie wiedzy i rozwijanie umiejętności u osób w wieku 60+.
  2.Poprawa sprawności ruchowej i kondycji fizycznej poprzez grupową rehabilitację lub fizjoterapię dla osób 60+.
 11. Rozwój zainteresowań kulturalnych: wydarzenia kulturalne skierowane do osób 60+.
  Grupa docelowa projektów: osoby w wieku powyżej 60. roku życia mieszkające w gminach do 25.000 mieszkańców.
  Koszty kwalifikowalne:
 12. Przygotowanie oraz prowadzenie zajęć, kursów lub warsztatów, o charakterze edukacyjnym lub rehabilitacyjnym, skierowanych do beneficjentów Projektu.
 13. Zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych, potrzebnych do zrealizowania Projektu.
 14. Organizacja wydarzeń kulturalnych (maks. 4.500 zł brutto).
 15. Usługa księgowa związana z realizacją projektu (maks. 500 zł brutto).
 16. Koordynacja Projektu (maks. 500 zł brutto).
 17. Ewentualne porady specjalistyczne.
  Do wsparcia nie kwalifikują się:
  – inwestycje;
  – remonty;
  – bieżąca działalność grantobiorcy (np.: opłaty za media);
  – organizacja jednorazowych warsztatów/zajęć/kursów.
  Jeden wnioskodawca może złożyć jeden projekt w ramach naboru.
  Dofinansowanie w ramach naboru otrzymuje 30 najlepszych projektów.

Termin składania wniosków:

Przewidywany termin składania wniosków: 25 sierpnia 2023
Źródło / Więcej informacji: Strona internetowa konkursu

Kontakt:
Joanna Miszkurka
Koordynator projektu
T: +48 667 017 718