Kategorie
Granty

Dotacje Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

Fundacja wspiera inicjatywy na rzecz dziedzictwa narodowego i kultury, a także nauki i edukacji. Darowizny Fundacji są również przyznawane na realizację przedsięwzięć mających na celu niesienie pomocy potrzebującym.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Wysokość wsparcia:
100%.
Wkład własny:
0%.
Czas trwania projektu:
nie określono.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych.
2. Publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, o których mowa w art. 4 pkt 28a ustawy Prawo oświatowe oraz publiczne placówki i centra, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy.
3. Inne podmioty realizujące Przedsięwzięcia zgodne i wspierające cele statutowe Fundacji, w szczególności podmiotom takie jak: szkoły i inne placówki oświatowe, muzea, biblioteki, domy kultury, szpitale, instytucje badawcze, kluby sportowe, placówki opiekuńcze oraz jednostki samorządu terytorialnego.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Projekty dotyczące promocji i wspierania:
1. Kultury jako dziedzictwa narodowego, w tym spektakli i wydarzeń teatralnych, muzycznych i filmowych.
2. Pozostałej działalności kulturalnej w kraju i zagranicą.
3. Działalności naukowej i naukowo-technicznej, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć w zakresie nauk podstawowych i technicznych oraz działalności badawczo-rozwojowej.
4. Opieki nad pomnikami i miejscami pamięci oraz ochrony zabytków, w tym w szczególności przemysłu gazowniczego, i muzeów.
5. Pomocy Polonii i Polakom za granicą.
6. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
7. Kultury fizycznej i sportu, z uwzględnieniem rywalizacji sportowej, jako narzędzia wychowawczego dzieci i młodzieży.
8. Ochrony i promocji zdrowia.
9. Pomocy społecznej, w tym pomocy osobom niepełnosprawnym oraz rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
10. Rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.
11. Ratownictwa i ochrony ludności oraz pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, epidemii, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju jak i za granicą.
12. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji i oświaty ze szczególnym uwzględnieniem projektów historycznopatriotycznych oraz kształtowania postaw obywatelskich.
13. Ekologii, ochrony i opieki nad zwierzętami oraz ochrony i zachowania dziedzictwa przyrodniczego.
14. Dobroczynności i działalności charytatywnej.
15. Kultu religijnego.
Opis:
Organizatorem programu jest Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.
Darowizna jest przyznawana na realizację działań zgodnych z celami statutów podmiotów wnioskujących o jej otrzymanie.
Darowizna może zostać przyznana na realizację przedsięwzięć niekomercyjnych.
Wnioskodawca może uzyskać maks. jedną darowiznę w ciągu roku kalendarzowego.
W ramach przyznanej darowizny nie można finansować zakupu nieruchomości.
W przypadku braku decyzji Zarządu Fundacji w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku uznaje się go za odrzucony.
Termin składania wniosków: 
nabór ciągły
Źródło / Więcej informacji:
Informacja o możliwości składania wniosków na stronie Fundacji PGNiG
Kontakt
Kategorie
Granty

Generacja 6.0

Celem konkursu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i technologicznemu poprzez realizację inicjatyw w obszarze społecznym i technologicznym skierowanych do osób w wieku 60+. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty realizowane na terenie gmin do 25.000 mieszkańców.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA

Finansowanie: ZALICZKA

Budżet programu: 450.000 zł (2022).

Wysokość wsparcia: 100%, do 15.000 zł (2022).

Wkład własny: 0%.

Czas trwania projektu: 4-6 miesięcy (min. 120 dni), 2.01-30.06.2024.

Partner zagraniczny: NIE

Składanie wniosków przez internet: TAK

Kto może złożyć wniosek ?

 1. Fundacje.
 2. Stowarzyszenia.
 3. Biblioteki publiczne.
 4. Domy kultury.
 5. Gminy (jednostki samorządu terytorialnego).
 6. Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez ARiMR.
  Na co można uzyskać wsparcie ?
  Projekty spełniające następujące kryteria:
 7. Są przeznaczone dla osób w wieku 60+ i realizowane na terenie gmin do 25.000 mieszkańców.
 8. Przewidują działania o charakterze społecznym i technologicznym, lub rehabilitacyjnym, w formie kursów, warsztatów lub zajęć, typu: szkolenia nt. finansów, kursy językowe, rozwój kompetencji cyfrowych, grupowa rehabilitacja lub fizjoterapia, itp.;
 9. Dodatkowo obejmują wydarzenia kulturalne wyjazdowe (np. teatr, kino, filharmonia, opera, muzea, spotkania z poezją, itp.) lub wydarzenia kulturalne realizowane przez samych uczestników projektu (np. wystawienie sztuki).
  Projekt powinien być realizowany cyklicznie (nie chodzi o jednorazowe działanie).
  Opis:
  Organizatorem programu jest Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego.
  Cele:
 10. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i technologicznemu poprzez realizację inicjatyw w obszarze społecznym i technologicznym, mających na celu poszerzanie wiedzy i rozwijanie umiejętności u osób w wieku 60+.
  2.Poprawa sprawności ruchowej i kondycji fizycznej poprzez grupową rehabilitację lub fizjoterapię dla osób 60+.
 11. Rozwój zainteresowań kulturalnych: wydarzenia kulturalne skierowane do osób 60+.
  Grupa docelowa projektów: osoby w wieku powyżej 60. roku życia mieszkające w gminach do 25.000 mieszkańców.
  Koszty kwalifikowalne:
 12. Przygotowanie oraz prowadzenie zajęć, kursów lub warsztatów, o charakterze edukacyjnym lub rehabilitacyjnym, skierowanych do beneficjentów Projektu.
 13. Zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych, potrzebnych do zrealizowania Projektu.
 14. Organizacja wydarzeń kulturalnych (maks. 4.500 zł brutto).
 15. Usługa księgowa związana z realizacją projektu (maks. 500 zł brutto).
 16. Koordynacja Projektu (maks. 500 zł brutto).
 17. Ewentualne porady specjalistyczne.
  Do wsparcia nie kwalifikują się:
  – inwestycje;
  – remonty;
  – bieżąca działalność grantobiorcy (np.: opłaty za media);
  – organizacja jednorazowych warsztatów/zajęć/kursów.
  Jeden wnioskodawca może złożyć jeden projekt w ramach naboru.
  Dofinansowanie w ramach naboru otrzymuje 30 najlepszych projektów.

Termin składania wniosków:

Przewidywany termin składania wniosków: 25 sierpnia 2023
Źródło / Więcej informacji: Strona internetowa konkursu

Kontakt:
Joanna Miszkurka
Koordynator projektu
T: +48 667 017 718

Kategorie
Granty

Grant Nowe FIO

Celem głównym programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA

Finansowanie: ZALICZKA

Budżet programu: 76.800.000 zł.

Wysokość wsparcia: 100%.
– Priorytety 2 oraz 3: min. 50.000 zł – maks. 300.000 zł.
– Priorytet 4: min. 150.000 zł – maks. 400.000 zł.

Wkład własny: 0%.

Czas trwania projektu: 1.03.2023 – 31.12.2025.

Priorytety 2 oraz 3: min. 6 miesięcy.

Partner zagraniczny: NIE

Składanie wniosków przez internet: TAK

Kto może złożyć wniosek ?

 1. Organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPioW (w tym m.in. stowarzyszenia, w tym stowarzyszenia zwykłe, jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, samorządy gospodarcze i wspólnoty mieszkaniowe).
 2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
 3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
 4. Spółdzielnie socjalne.
 5. Koła gospodyń wiejskich.
 6. Ochotnicze straże pożarne.
 7. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie ustawy o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
  Na co można uzyskać wsparcie ?
  Zakres działań możliwych do zrealizowania obejmuje całą wymienioną w art. 4 ust. 1 UoDPPioW sferę zadań publicznych.
  Realizowane zadania muszą być ujęte w ramach trzech, następujących priorytetów:
  Priorytet 2.: Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego. W ramach niniejszego priorytetu wspierana jest aktywność społeczna na rzecz dobra wspólnego, realizowana przez obywateli działających w strukturach organizacji obywatelskich. Realizowane projekty powinny pozwolić na zwiększanie aktywności i samoorganizacji obywatelskiej w efekcie przyczyniając się do budowania i powiększania kapitału społecznego (tworzenia więzi społecznych, budowania zaufania, aktywności wolontariackiej w organizacjach obywatelskich).
  Priorytet 3.: Organizacje obywatelskie w życiu publicznym. Projekty realizowane w ramach tego priorytetu powinny przyczyniać się do zwiększania obecności organizacji obywatelskich w życiu publicznym, wspierania dialogu obywatelskiego, procesów konsultacji, tworzenia forum debaty publicznej, budowania potencjału organizacji przez kształtowanie wizerunku organizacji obywatelskich w przestrzeni publicznej.
  Priorytet 4.: Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich. Projekty realizowane w ramach tego priorytetu powinny przyczyniać się do poprawy zarządzania w organizacjach obywatelskich, budowania struktur, tworzenia i doskonalenia zasobów, tworzenia i rozwijania strategii działania organizacji, w tym strategii fundraisingowych, wypracowywania i wdrażania standardów działania organizacji, dotyczących np. zarządzania, oceny skuteczności działań organizacji, przejrzystości i otwartości, w tym upowszechniania w przystępny i przejrzysty sposób informacji o prowadzonych działaniach, kosztach i źródłach finansowania, kosztach pozyskiwania funduszy.

Opis:

Instytucją Zarządzającą Rządowym Programem Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 (NOWEFIO) jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO).

Cel:

zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce.

Jeden podmiot może złożyć jeden wniosek w ramach konkursu.

Termin składania wniosków:

Przewidywany termin składania wniosków: 18 grudnia 2023

Źródło / Więcej informacji: Ogłoszenie o naborze wniosków

Kontakt
T: 601-901-285, pn.-pt., godz. 10:00-15:00
email:

Kategorie
Granty

Grant Aktywni+

Celem głównym programu jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez wspieranie aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów. Beneficjentami działań podejmowanych w ramach realizowanych projektów mogą być wyłącznie osoby w wieku 60 lat i więcej.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA

Finansowanie: ZALICZKA

Budżet: 38.000.000 zł (2023).

Wysokość wsparcia: maks. 90%, od 25.000 zł do 250.000 zł (2023).

Wkład własny: min. 10% (dopuszczalny wkład osobowy).

Czas trwania projektu: 01.04-31.12.2024.

Partner zagraniczny: NIE

Składanie wniosków przez internet: TAK

Kto może złożyć wniosek ?

 1. Organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UDPP, m.in. stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe) oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, samorządy gospodarcze i wspólnoty mieszkaniowe.
 2. Podmioty określone w art. 3 ust. 3 UDPP – w tym:
  – osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 UDPP.
 3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
 4. Koła gospodyń wiejskich zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, ewidencji stowarzyszeń zwykłych lub rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 5. Spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie o spółdzielniach socjalnych w zakresie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych.
 6. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
  Na co można uzyskać wsparcie ?
  Zadania ujęte w ramach czterech, następujących priorytetów:
 7. Aktywność społeczna, która obejmuje działania mające na celu zwiększenie udziału osób starszych w aktywnych formach spędzania czasu wolnego, wspieranie seniorów mniej samodzielnych i ich otoczenia w miejscu zamieszkania, rozwijanie wolontariatu osób starszych w środowisku lokalnym oraz zwiększenie zainteresowania i zaangażowania osób starszych w obszarze rynku pracy.
 8. Partycypacja społeczna, która przyczynia się do wzmocnienia samoorganizacji środowiska osób starszych oraz zwiększenia wpływu osób starszych na decyzje dotyczące warunków życia obywateli.
 9. Włączenie cyfrowe obejmujące działania na rzecz zwiększania umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami i korzystania z nowych mediów przez osoby starsze, a także upowszechnianie i wdrażanie rozwiązań technologicznych sprzyjających włączaniu społecznemu oraz bezpiecznemu funkcjonowaniu osób starszych.
 10. Przygotowanie do starości realizowane poprzez wzmacnianie trwałych relacji międzypokoleniowych, kształtowanie empatycznych postaw wobec osób starszych oraz upowszechnianie pozytywnego wizerunku osób starszych, a także zwiększanie bezpieczeństwa seniorów.
  Opis:
  Organizatorem Programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
  Cel główny: zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez wspieranie aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów.
  Cele szczegółowe:
 11. Wzrost zaangażowania osób starszych w kontakty społeczne poprzez wzbogacenie oferty zagospodarowania ich czasu wolnego.
 12. Zwiększenie zaangażowania osób starszych w procesy partycypacyjne zachodzące w życiu publicznym.
 13. Podnoszenie kompetencji cyfrowych seniorów oraz kształtowanie postaw sprzyjających wykorzystywaniu nowych technologii w życiu codziennym.
 14. Budowanie pozytywnego wizerunku starości i starzenia się oraz rozwijanie kompetencji społecznych (wiedzy, umiejętności, postaw) wobec starości u osób w każdym wieku.
  Beneficjentami działań podejmowanych w ramach realizowanych projektów mogą być wyłącznie osoby w wieku 60 lat i więcej.
  Jeden uprawniony podmiot może złożyć jedną ofertę w ramach naboru.

Termin składania wniosków:

Przewidywany termin składania wniosków: 21 lutego 2024
Źródło / Więcej informacji: Ogłoszenie o naborze wniosków (2023)

Kontakt: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
T: 538 117 262 (pn.–pt., godz. 9:00 – 13:00).

Kategorie
Granty

Grant Senior+

Program oferuje dotacje na tworzenie placówek dziennego pobytu oraz klubów seniorów a także dofinansowanie funkcjonowania już istniejących placówek. Wnioski o dofinansowanie mogą składać jednostki samorządu terytorialnego (JST) szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego, których strategie rozwoju pomocy społecznej uwzględniają rozwój infrastruktury dla osób starszych lub w których brak jest innej infrastruktury pomocy społecznej tego typu.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet programu:
2022:
57.000.000 zł, w tym:
– utworzenie Dziennych Domów „Senior+” = 10.000.000 zł;
– utworzenie Klubów „Senior+” = 10.000.000 zł;
– zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków = 37.000.000 zł.
Wysokość wsparcia:
Moduł 1: maks. 80% (tworzenie domów i klubów);
– maks. 400.000 zł – w przypadku Dziennego Domu „Senior+”;
– maks. 200.000 zł – w przypadku Klubu „Senior+”.
Moduł 2: maks. 50% (bieżąca działalność placówek);
– maks. 400 zł miesięcznie na utrzymanie jednego miejsca w Dziennym Domu „Senior+”;
– maks. 200 zł miesięcznie na utrzymanie jednego miejsca w Klubie „Senior+”.
Wkład własny:
– Moduł 1 = min. 20%,
– Moduł 2 = min. 50%.
Czas trwania projektu:
01.01–31.12.2023.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK (Generator wniosków + ePUAP)
Kto może złożyć wniosek ?
Jednostki samorządu terytorialnego (JST) szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego, których strategie rozwoju pomocy społecznej uwzględniają rozwój infrastruktury dla osób starszych lub w których brak jest innej infrastruktury pomocy społecznej tego typu.Dopuszczalne jest złożenie przez JST oferty wspólnej.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Projekty polegające na wsparciu tworzenia placówek typu „Senior +”, w tym Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior +” oraz wsparciu funkcjonowania już istniejących placówek utworzonych w ramach Programu.
1) Moduł 1: jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie (przebudowę lub remont obiektów albo ich części, będących własnością jednostki samorządu terytorialnego) i/lub wyposażenie ośrodka wsparcia.
Dofinansowanie: do 80% całkowitego kosztu realizacji zadania, maks. 400.000 zł – w przypadku Dziennego Domu „Senior+” oraz 200.000 zł – w przypadku Klubu „Senior+”.
Wydatki inwestycyjne poniesione w ramach modułu 1 mogą dotyczyć tylko przebudowy pomieszczeń lub budynku.
W ramach dotacji nie można finansować remontu/ budowy architektury ogrodowej.
W przypadku gdy budynek nie jest własnością jednostki samorządu terytorialnego, dofinansowanie w ramach modułu 1 programu przysługuje jedynie na wyposażenie ośrodka wsparcia.
2) Moduł 2: zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek, utworzonych ze środków programu.
Dofinansowaniu w ramach tego modułu podlegają działania związane z bieżącym utrzymaniem ośrodka.
Kwota dofinansowania na działalność bieżącą placówek uruchomionych w ramach Programu nie może stanowić więcej niż 50% całkowitego kosztu realizacji zadania, przy czym miesięczna wysokość utrzymania jednego miejsca w Dziennym Domu „Senior +” nie może przekroczyć 400 zł zaś w Klubie „Senior +” nie może przekroczyć 200 zł.
Opis:
Organizatorem programu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
Jednostki samorządu mogą złożyć ofertę w partnerstwie z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, takimi jak:
– organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje),
– instytucje kościelne,
– stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
– spółdzielnie socjalne,
– kluby sportowe.
W ramach modułu 1 jednostka samorządu terytorialnego może złożyć (jeden raz w roku) 2 oferty, w tym nie więcej niż 1 ofertę dotyczącą utworzenia Dziennego Domu „Senior+” oraz nie więcej niż 1 ofertę dotyczącą utworzenia Klubu „Senior+”.
Oferta złożona za pośrednictwem generatora wniosków musi być opatrzona podpisem zaufanym i wysłana do właściwego miejscowo urzędu wojewódzkiego za pośrednictwem platformy ePUAP.
JST są zobowiązane do zapewnienia funkcjonowania Domów lub Klubów przez okres min. 3 lat od zakończenia projektu.
Termin składania wniosków: 
Przewidywany termin składania wniosków:
4 stycznia 2024
Źródło / Więcej informacji:
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert (edycja 2023)
Kontakt:
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
Departament Polityki Senioralnej
T: 538 117 269
pn., śr., pt., w godz. 9:00 – 12:00
Kategorie
Granty

Skąd można dostać grant?

Na stronie https://granty.pl/ można znaleźć informacje o grantach z różnych dziedzin. Można wybrać jeden obszar lub więcej, opłacić subskrypcję na wybrany okres i otrzymywać maile z wiadomościami o aktualnych ofertach. Polecam, kilka klubów już korzystało – i skorzystało! Proszę zwracać uwagę na terminy składania wniosków.

Kategorie
Granty

Pieniądze dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku

GazetaSenior przygotowała przegląd źródeł finansowania UTW w 2022 r. Zapraszamy do zapoznania się i skorzystania.

Kategorie
Aktualności Granty

Granty na rozwój społeczeństwa obywatelskiego

Trwa drugi konkurs grantowy na projekty tematyczne w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Program jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG. Ostateczny termin składania wniosków upływa 25 marca br.

Kategorie
Aktualności Granty

Poprawa jakości życia osób starszych i ich opiekunów


Trwa nabór wniosków pn. „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2”. 

Kategorie
Aktualności Granty

Granty na aktywizację seniorów

W dniach 15-28 lutego 2022 r. odbędzie się nabór wniosków w ramach II edycji konkursu pn. „Złoty Wiek. Granty aktywizacyjne na lokalne inicjatywy realizowane przez seniorów i dla seniorów”.