Kategorie
Granty

Grant Aktywni+

Celem głównym programu jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez wspieranie aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów. Beneficjentami działań podejmowanych w ramach realizowanych projektów mogą być wyłącznie osoby w wieku 60 lat i więcej.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA

Finansowanie: ZALICZKA

Budżet: 38.000.000 zł (2023).

Wysokość wsparcia: maks. 90%, od 25.000 zł do 250.000 zł (2023).

Wkład własny: min. 10% (dopuszczalny wkład osobowy).

Czas trwania projektu: 01.04-31.12.2024.

Partner zagraniczny: NIE

Składanie wniosków przez internet: TAK

Kto może złożyć wniosek ?

 1. Organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UDPP, m.in. stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe) oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, samorządy gospodarcze i wspólnoty mieszkaniowe.
 2. Podmioty określone w art. 3 ust. 3 UDPP – w tym:
  – osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 UDPP.
 3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
 4. Koła gospodyń wiejskich zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, ewidencji stowarzyszeń zwykłych lub rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 5. Spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie o spółdzielniach socjalnych w zakresie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych.
 6. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
  Na co można uzyskać wsparcie ?
  Zadania ujęte w ramach czterech, następujących priorytetów:
 7. Aktywność społeczna, która obejmuje działania mające na celu zwiększenie udziału osób starszych w aktywnych formach spędzania czasu wolnego, wspieranie seniorów mniej samodzielnych i ich otoczenia w miejscu zamieszkania, rozwijanie wolontariatu osób starszych w środowisku lokalnym oraz zwiększenie zainteresowania i zaangażowania osób starszych w obszarze rynku pracy.
 8. Partycypacja społeczna, która przyczynia się do wzmocnienia samoorganizacji środowiska osób starszych oraz zwiększenia wpływu osób starszych na decyzje dotyczące warunków życia obywateli.
 9. Włączenie cyfrowe obejmujące działania na rzecz zwiększania umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami i korzystania z nowych mediów przez osoby starsze, a także upowszechnianie i wdrażanie rozwiązań technologicznych sprzyjających włączaniu społecznemu oraz bezpiecznemu funkcjonowaniu osób starszych.
 10. Przygotowanie do starości realizowane poprzez wzmacnianie trwałych relacji międzypokoleniowych, kształtowanie empatycznych postaw wobec osób starszych oraz upowszechnianie pozytywnego wizerunku osób starszych, a także zwiększanie bezpieczeństwa seniorów.
  Opis:
  Organizatorem Programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
  Cel główny: zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez wspieranie aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów.
  Cele szczegółowe:
 11. Wzrost zaangażowania osób starszych w kontakty społeczne poprzez wzbogacenie oferty zagospodarowania ich czasu wolnego.
 12. Zwiększenie zaangażowania osób starszych w procesy partycypacyjne zachodzące w życiu publicznym.
 13. Podnoszenie kompetencji cyfrowych seniorów oraz kształtowanie postaw sprzyjających wykorzystywaniu nowych technologii w życiu codziennym.
 14. Budowanie pozytywnego wizerunku starości i starzenia się oraz rozwijanie kompetencji społecznych (wiedzy, umiejętności, postaw) wobec starości u osób w każdym wieku.
  Beneficjentami działań podejmowanych w ramach realizowanych projektów mogą być wyłącznie osoby w wieku 60 lat i więcej.
  Jeden uprawniony podmiot może złożyć jedną ofertę w ramach naboru.

Termin składania wniosków:

Przewidywany termin składania wniosków: 21 lutego 2024
Źródło / Więcej informacji: Ogłoszenie o naborze wniosków (2023)

Kontakt: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
T: 538 117 262 (pn.–pt., godz. 9:00 – 13:00).