Kategorie
Granty

Grant Senior+

Program oferuje dotacje na tworzenie placówek dziennego pobytu oraz klubów seniorów a także dofinansowanie funkcjonowania już istniejących placówek. Wnioski o dofinansowanie mogą składać jednostki samorządu terytorialnego (JST) szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego, których strategie rozwoju pomocy społecznej uwzględniają rozwój infrastruktury dla osób starszych lub w których brak jest innej infrastruktury pomocy społecznej tego typu.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet programu:
2022:
57.000.000 zł, w tym:
– utworzenie Dziennych Domów „Senior+” = 10.000.000 zł;
– utworzenie Klubów „Senior+” = 10.000.000 zł;
– zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków = 37.000.000 zł.
Wysokość wsparcia:
Moduł 1: maks. 80% (tworzenie domów i klubów);
– maks. 400.000 zł – w przypadku Dziennego Domu „Senior+”;
– maks. 200.000 zł – w przypadku Klubu „Senior+”.
Moduł 2: maks. 50% (bieżąca działalność placówek);
– maks. 400 zł miesięcznie na utrzymanie jednego miejsca w Dziennym Domu „Senior+”;
– maks. 200 zł miesięcznie na utrzymanie jednego miejsca w Klubie „Senior+”.
Wkład własny:
– Moduł 1 = min. 20%,
– Moduł 2 = min. 50%.
Czas trwania projektu:
01.01–31.12.2023.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK (Generator wniosków + ePUAP)
Kto może złożyć wniosek ?
Jednostki samorządu terytorialnego (JST) szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego, których strategie rozwoju pomocy społecznej uwzględniają rozwój infrastruktury dla osób starszych lub w których brak jest innej infrastruktury pomocy społecznej tego typu.Dopuszczalne jest złożenie przez JST oferty wspólnej.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Projekty polegające na wsparciu tworzenia placówek typu „Senior +”, w tym Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior +” oraz wsparciu funkcjonowania już istniejących placówek utworzonych w ramach Programu.
1) Moduł 1: jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie (przebudowę lub remont obiektów albo ich części, będących własnością jednostki samorządu terytorialnego) i/lub wyposażenie ośrodka wsparcia.
Dofinansowanie: do 80% całkowitego kosztu realizacji zadania, maks. 400.000 zł – w przypadku Dziennego Domu „Senior+” oraz 200.000 zł – w przypadku Klubu „Senior+”.
Wydatki inwestycyjne poniesione w ramach modułu 1 mogą dotyczyć tylko przebudowy pomieszczeń lub budynku.
W ramach dotacji nie można finansować remontu/ budowy architektury ogrodowej.
W przypadku gdy budynek nie jest własnością jednostki samorządu terytorialnego, dofinansowanie w ramach modułu 1 programu przysługuje jedynie na wyposażenie ośrodka wsparcia.
2) Moduł 2: zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek, utworzonych ze środków programu.
Dofinansowaniu w ramach tego modułu podlegają działania związane z bieżącym utrzymaniem ośrodka.
Kwota dofinansowania na działalność bieżącą placówek uruchomionych w ramach Programu nie może stanowić więcej niż 50% całkowitego kosztu realizacji zadania, przy czym miesięczna wysokość utrzymania jednego miejsca w Dziennym Domu „Senior +” nie może przekroczyć 400 zł zaś w Klubie „Senior +” nie może przekroczyć 200 zł.
Opis:
Organizatorem programu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
Jednostki samorządu mogą złożyć ofertę w partnerstwie z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, takimi jak:
– organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje),
– instytucje kościelne,
– stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
– spółdzielnie socjalne,
– kluby sportowe.
W ramach modułu 1 jednostka samorządu terytorialnego może złożyć (jeden raz w roku) 2 oferty, w tym nie więcej niż 1 ofertę dotyczącą utworzenia Dziennego Domu „Senior+” oraz nie więcej niż 1 ofertę dotyczącą utworzenia Klubu „Senior+”.
Oferta złożona za pośrednictwem generatora wniosków musi być opatrzona podpisem zaufanym i wysłana do właściwego miejscowo urzędu wojewódzkiego za pośrednictwem platformy ePUAP.
JST są zobowiązane do zapewnienia funkcjonowania Domów lub Klubów przez okres min. 3 lat od zakończenia projektu.
Termin składania wniosków: 
Przewidywany termin składania wniosków:
4 stycznia 2024
Źródło / Więcej informacji:
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert (edycja 2023)
Kontakt:
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
Departament Polityki Senioralnej
T: 538 117 269
pn., śr., pt., w godz. 9:00 – 12:00