Kategorie
Granty

Fundusze na sport akademicki

Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT) ogłosiło nabór wniosków o granty w ramach „Programu wsparcia i rozwoju lig akademickich”. Priorytetem programu jest wsparcie różnorodnych form rywalizacji i współzawodnictwa studentów oraz klubów sportowych wszystkich typów uczelni.

Budżet programu na rok 2024 wynosi 15.000.000 zł.

Termin składania wniosków upływa 26 kwietnia 2024 r.

Więcej: https://granty.pl/521536
 

Kategorie
Granty

Granty na rozwój sportu amatorskiego

Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT) ogłosiło start naboru do „Programu wsparcia i rozwoju lig amatorskich”. Wnioski o granty mogą składać organizacje pozarządowe powołane do upowszechniania i promocji sportu i kultury fizycznej (tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje). Budżet programu na rok 2024 wynosi 40.000.000 zł.

Termin składania wniosków upływa 6 maja 2024 r.

Więcej: https://granty.pl/521530

Kategorie
Granty

Granty na lokalną infrastrukturę sportową

Trwa nabór wniosków w ramach tegorocznej edycji „Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Sportowa Polska”, którego celem jest wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych na terenie całego kraju.

Organizatorem programu jest Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT).
Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF).

Termin składania wniosków upływa 29 maja 2024 r.

Więcej: https://granty.pl/12469

Kategorie
Granty

Efektywne wykorzystanie przyszkolnych obiektów sportowych

„Aktywna Szkoła” to nowy program Ministerstwa Sportu i Turystyki (MSiT), który pozwoli na efektywne wykorzystanie przyszkolnych obiektów sportowych przez dzieci, młodzież, a także całe rodziny. Budżet programu na 2024 rok wynosi 260 mln zł.
Realizatorem programu odpowiedzialnym za jego wdrażanie na poziomie krajowym jest Fundacja Orły Sportu.
Termin składania wniosków upływa 12 kwietnia 2024 r.
Więcej: https://granty.pl/521445

Kategorie
Granty

Promowanie inicjatyw aktywizujących i wspierających osoby starsze

Trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu „Razem dla Seniorów”.
Konkurs pozwala dostrzec i uhonorować dobre praktyki, bez których trudno sobie wyobrazić prowadzenie skutecznej polityki senioralnej.
Uczestnicy mogą przesyłać zgłoszenia w ramach następujących kategorii konkursowych:
I. Młodzi Seniorom.
II. Seniorzy Seniorom.
III. Dla Seniorów – obejmująca wszystkie grupy i sfery aktywności.
Organizatorem konkursu jest Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Honorowy Patronat nad konkursem sprawuje Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Termin składania wniosków upływa 30 kwietnia 2024 r.
Więcej: https://granty.pl/519793

Kategorie
Granty

Współzawodnictwo i szkolenie sportowe osób z niepełnosprawnością

Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT) ogłosiło Program dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2024 roku. Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF). Budżet programu wynosi 39 milionów złotych.

Termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2024 r.

Więcej: https://granty.pl/519217

Kategorie
Granty

Partnerstwa na rzecz współpracy w dziedzinie edukacji dorosłych

Trwa nabór wniosków o granty dotyczące tworzenia „Partnerstw na rzecz współpracy w dziedzinie edukacji dorosłych” programu Erasmus+.
Akcja umożliwia organizacjom europejskim działającym na rzecz niezawodowej edukacji dorosłych realizację międzynarodowych projektów partnerskich. Tematyka projektów dotyczy najczęściej rozwijania kompetencji kluczowych u osób dorosłych, w tym umiejętności podstawowych.
Organizatorem programu jest Komisja Europejska.
Wdrażaniem programu w Polsce zajmuje się Narodowa Agencja Programu Erasmus+ – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).
Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
Terminy składania wniosków:
– 5 marca 2024 (partnerstwa współpracy),
– 5 marca 2024, 1 października 2024 (partnerstwa na małą skalę).
Więcej: https://granty.pl/519900

Kategorie
Granty

Budoawanie potencjału w dziedzinie młodzieży

Trwa nabór wniosków o granty dotyczące „Budowania potencjału w dziedzinie młodzieży” programu Erasmus+. Program przewiduje dofinansowanie projektów mających na celu wsparcie współpracy pomiędzy organizacjami działającymi na polu nieformalnej i pozaformalnej edukacji osób młodych, ze szczególnym naciskiem na podnoszenie potencjału oraz aktywnego uczestnictwa młodzieży.
Organizatorem programu jest Komisja Europejska.
Wdrażaniem programu w Polsce zajmuje się Narodowa Agencja Programu Erasmus+ – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).
Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Termin składania wniosków upływa 6 marca 2024 r.

Więcej: https://granty.pl/519874

Kategorie
Granty

Dotacje Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

Fundacja wspiera inicjatywy na rzecz dziedzictwa narodowego i kultury, a także nauki i edukacji. Darowizny Fundacji są również przyznawane na realizację przedsięwzięć mających na celu niesienie pomocy potrzebującym.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Wysokość wsparcia:
100%.
Wkład własny:
0%.
Czas trwania projektu:
nie określono.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych.
2. Publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, o których mowa w art. 4 pkt 28a ustawy Prawo oświatowe oraz publiczne placówki i centra, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy.
3. Inne podmioty realizujące Przedsięwzięcia zgodne i wspierające cele statutowe Fundacji, w szczególności podmiotom takie jak: szkoły i inne placówki oświatowe, muzea, biblioteki, domy kultury, szpitale, instytucje badawcze, kluby sportowe, placówki opiekuńcze oraz jednostki samorządu terytorialnego.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Projekty dotyczące promocji i wspierania:
1. Kultury jako dziedzictwa narodowego, w tym spektakli i wydarzeń teatralnych, muzycznych i filmowych.
2. Pozostałej działalności kulturalnej w kraju i zagranicą.
3. Działalności naukowej i naukowo-technicznej, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć w zakresie nauk podstawowych i technicznych oraz działalności badawczo-rozwojowej.
4. Opieki nad pomnikami i miejscami pamięci oraz ochrony zabytków, w tym w szczególności przemysłu gazowniczego, i muzeów.
5. Pomocy Polonii i Polakom za granicą.
6. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
7. Kultury fizycznej i sportu, z uwzględnieniem rywalizacji sportowej, jako narzędzia wychowawczego dzieci i młodzieży.
8. Ochrony i promocji zdrowia.
9. Pomocy społecznej, w tym pomocy osobom niepełnosprawnym oraz rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
10. Rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.
11. Ratownictwa i ochrony ludności oraz pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, epidemii, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju jak i za granicą.
12. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji i oświaty ze szczególnym uwzględnieniem projektów historycznopatriotycznych oraz kształtowania postaw obywatelskich.
13. Ekologii, ochrony i opieki nad zwierzętami oraz ochrony i zachowania dziedzictwa przyrodniczego.
14. Dobroczynności i działalności charytatywnej.
15. Kultu religijnego.
Opis:
Organizatorem programu jest Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.
Darowizna jest przyznawana na realizację działań zgodnych z celami statutów podmiotów wnioskujących o jej otrzymanie.
Darowizna może zostać przyznana na realizację przedsięwzięć niekomercyjnych.
Wnioskodawca może uzyskać maks. jedną darowiznę w ciągu roku kalendarzowego.
W ramach przyznanej darowizny nie można finansować zakupu nieruchomości.
W przypadku braku decyzji Zarządu Fundacji w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku uznaje się go za odrzucony.
Termin składania wniosków: 
nabór ciągły
Źródło / Więcej informacji:
Informacja o możliwości składania wniosków na stronie Fundacji PGNiG
Kontakt
Kategorie
Granty

Generacja 6.0

Celem konkursu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i technologicznemu poprzez realizację inicjatyw w obszarze społecznym i technologicznym skierowanych do osób w wieku 60+. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty realizowane na terenie gmin do 25.000 mieszkańców.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA

Finansowanie: ZALICZKA

Budżet programu: 450.000 zł (2022).

Wysokość wsparcia: 100%, do 15.000 zł (2022).

Wkład własny: 0%.

Czas trwania projektu: 4-6 miesięcy (min. 120 dni), 2.01-30.06.2024.

Partner zagraniczny: NIE

Składanie wniosków przez internet: TAK

Kto może złożyć wniosek ?

 1. Fundacje.
 2. Stowarzyszenia.
 3. Biblioteki publiczne.
 4. Domy kultury.
 5. Gminy (jednostki samorządu terytorialnego).
 6. Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez ARiMR.
  Na co można uzyskać wsparcie ?
  Projekty spełniające następujące kryteria:
 7. Są przeznaczone dla osób w wieku 60+ i realizowane na terenie gmin do 25.000 mieszkańców.
 8. Przewidują działania o charakterze społecznym i technologicznym, lub rehabilitacyjnym, w formie kursów, warsztatów lub zajęć, typu: szkolenia nt. finansów, kursy językowe, rozwój kompetencji cyfrowych, grupowa rehabilitacja lub fizjoterapia, itp.;
 9. Dodatkowo obejmują wydarzenia kulturalne wyjazdowe (np. teatr, kino, filharmonia, opera, muzea, spotkania z poezją, itp.) lub wydarzenia kulturalne realizowane przez samych uczestników projektu (np. wystawienie sztuki).
  Projekt powinien być realizowany cyklicznie (nie chodzi o jednorazowe działanie).
  Opis:
  Organizatorem programu jest Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego.
  Cele:
 10. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i technologicznemu poprzez realizację inicjatyw w obszarze społecznym i technologicznym, mających na celu poszerzanie wiedzy i rozwijanie umiejętności u osób w wieku 60+.
  2.Poprawa sprawności ruchowej i kondycji fizycznej poprzez grupową rehabilitację lub fizjoterapię dla osób 60+.
 11. Rozwój zainteresowań kulturalnych: wydarzenia kulturalne skierowane do osób 60+.
  Grupa docelowa projektów: osoby w wieku powyżej 60. roku życia mieszkające w gminach do 25.000 mieszkańców.
  Koszty kwalifikowalne:
 12. Przygotowanie oraz prowadzenie zajęć, kursów lub warsztatów, o charakterze edukacyjnym lub rehabilitacyjnym, skierowanych do beneficjentów Projektu.
 13. Zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych, potrzebnych do zrealizowania Projektu.
 14. Organizacja wydarzeń kulturalnych (maks. 4.500 zł brutto).
 15. Usługa księgowa związana z realizacją projektu (maks. 500 zł brutto).
 16. Koordynacja Projektu (maks. 500 zł brutto).
 17. Ewentualne porady specjalistyczne.
  Do wsparcia nie kwalifikują się:
  – inwestycje;
  – remonty;
  – bieżąca działalność grantobiorcy (np.: opłaty za media);
  – organizacja jednorazowych warsztatów/zajęć/kursów.
  Jeden wnioskodawca może złożyć jeden projekt w ramach naboru.
  Dofinansowanie w ramach naboru otrzymuje 30 najlepszych projektów.

Termin składania wniosków:

Przewidywany termin składania wniosków: 25 sierpnia 2023
Źródło / Więcej informacji: Strona internetowa konkursu

Kontakt:
Joanna Miszkurka
Koordynator projektu
T: +48 667 017 718