Program Bridge60+

5.Źródła finansowania program

Pierwszym, choć nie zasadniczym, źródłem finansowania są wpłaty samych uczestników. Nawet w symbolicznej wysokości „wiążą” one z programem bo co dane jest za darmo…. Również samorządy będą mogły wnieść swój wkład w postaci udostępnienia lokali czy też opłacenia częściowych kosztów kadry prowadzącej.

W budżetach Ministerstwa Zdrowia oraz NFZ są z całą pewnością fundusze na profilaktykę prozdrowotną. Spodziewam się ,że będzie można z tego źródła także finansować realizację programu.

Kolejnym i może najważniejszym źródłem finansowania powinny być fundusze unijne. I tak:

  • w dokumencie „PROGRAMOWANIE PERSPEKTYWY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020 – UMOWA PARTNERSTWA” cel tematyczny 9 przewiduje działania w ramach profilaktyki Zdrowotnej ( str.74 ) pod hasłem POWER-EFS zaś w ramach programu operacyjnego WER ( Wiedza ,Edukacja ,Rozwój) także należącego do EFS celu tematycznego 10.”Inwestowanie w edukację ,umiejętności i uczenie się przez całe życie” programu PL13 „Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu” mówiącego także o modelach programowych promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.
  • na II/III kwartał 2013 roku planuje się przyjęcie programu „Life Long Learning” czyli uczenia się przez całe życie w ramach STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO adresowany do grupy celowej „ Nieaktywni edukacyjnie i społecznie seniorzy” Wszystko to w ramach zadań koordynacyjnych jest w gestii Ministerstwa Rozwoju Regionalnego ,gdzie z jednej strony mamy centrum koordynacji programów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego a z drugiej mamy Departament Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej.
  • w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej realizowany będzie program „ Aktywizacja Społeczna Osób Starszych”( obecnie w konsultacjach) gdzie jest z całą pewnością miejsce dla takich inicjatyw jak BRIDGE 60+
  • w tym samym Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu KAPITAŁ LUDZKI działa KRAJOWY PROGRAM RZECIWDZIAŁANIA UBÓSTWU I WYKLUCZENIU Nowy Wymiar Aktywnej Integracji a w nim „Priorytet IV. Bezpieczeństwo i aktywność ludzi starszych”, w którym mieszczą się zadania naszego programu BRYDŻ 60+. Także w MPiPS istnieje Departament Polityki Senioralnej oraz Rada ds. Polityki Senioralnej, która w kwietniu 2013 miała w planie zatwierdzenie programu swoich działań na lata 2014-2020. Tylko w roku 2013 przewidziano w budżecie Ministerstwa 40 mln złotych na „Usługi społeczne dla osób starszych”
  • ostatnim planowanym źródłem finansowania będzie, jak mam nadzieję , któryś z Koncernów Farmaceutycznych . Sądzę ,że dla ich wizerunku finansowanie działań profilaktycznych będzie dobrym rozwiązaniem marketingowym

1 myśl w temacie “Program Bridge60+

  1. Pingback: Brydż 60+ – Młodzieżowy Dom Kultury im. Stanisława Wyspiańskiego w Bolesławcu

Możliwość komentowania jest wyłączona.